Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Algemene voorwaarden Construction Media BV

Dit document bevat de algemene voorwaarden van Construction Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17093271. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Construction Media; de besloten vennootschap Construction Media BV;
 2. wederpartij; de partij die met Construction Media in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
 3. voorwaarden; de onderhavige algemene voorwaarden;
 4. producten; alle door Construction Media geleverde goederen en/of diensten en/of delen daarvan. Geleverd houdt tevens in ter beschikking gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveringen en/of verkoop van producten van welke aard dan ook, door Construction Media.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk tussen Construction Media en wederpartij overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn, behoudens schriftelijke aanvaarding daarvan door Construction Media, niet van toepassing.
 4. De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten gunste van derden door wie Construction Media de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing.
 6. Construction Media en wederpartij zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Een overeenkomst tussen Construction Media en wederpartij komst eerst tot stand indien door Construction Media een overeenkomst is gesloten met wederpartij dan wel indien Construction Media met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
 2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden Construction Media slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien wederpartij stelt dat een product niet aan de overeenkomst voldoet, rust de bewijslast bij wederpartij.

Artikel 4. Annulering
 1. Nadat Construction Media is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, is annulering niet meer toegestaan. Wederpartij blijft in dat geval het overeengekomen bedrag ten volle verschuldigd.

Artikel 5. Prijs
 1. De door Construction Media opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat wederpartij daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 3. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven van Construction Media onder voorbehoud van prijswijziging.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, is Construction Media gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen middels prijsindexatie.

Artikel 6. Levering
 1. Construction Media zal producten naar beste kunnen en inzicht afleveren op basis van een inspanningsverbintenis, zoveel als mogelijk met inachtneming van de schriftelijk vastgelegde specificaties.
 2. De producten gelden als geaccepteerd op het moment van feitelijke aflevering door Construction Media aan wederpartij.
 3. Indien geen levertijd is afgesproken, zal Construction Media een redelijke termijn in acht nemen.
 4. Construction Media kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor verwijtbare overschrijding van de levertijd nadat haar een nieuwe redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat zij door wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.

Artikel 7. Gebruiksrecht software
 1. Construction Media verleent wederpartij slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de door haar geleverde software in te zetten voor persoonlijk gebruik dan wel in zijn eigen organisatie te gebruiken. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de software te laden en uit te voeren.
 2. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 3. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd de software ter beschikking van derden te stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 4. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd kopieën van de software te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 5. Alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, zal Construction Media bij het beschikbaar komen van nieuwe versies en releases van de software, deze aan wederpartij ter beschikking stellen.
 6. De overeenkomst voor het gebruiksrecht wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
 7. De duur van de overeenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, telkenmale stilzwijgend verlengd, tenzij Construction Media of wederpartij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 8. Construction Media is gerechtigd door haar verbeterde software aan wederpartij ter beschikking te stellen; ook indien geen onderhoudsovereenkomst is afgesloten tussen partijen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van dergelijke software is Construction Media niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de oude versie.

Artikel 8. Gebruiksrecht content
 1. Onder content wordt verstaan alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische voorstellingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve elementen of ander soortgelijk materiaal, in welke vorm dan ook, dat is geproduceerd door Construction Media en/of haar toeleveranciers. Tevens wordt onder content verstaan de content die met behulp van de in de eerste zin genoemde content en/of de door Construction Media ontwikkelde software is gegenereerd door anderen dan Construction Media.
 2. Construction Media verleent wederpartij slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de door haar geleverde content in te zetten voor persoonlijk gebruik dan wel in zijn eigen organisatie te gebruiken. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de content te bekijken.
 3. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 4. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd de content ter beschikking van derden te stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 5. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd kopieën van de content te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 6. Alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, zal Construction Media bij het beschikbaar komen van nieuwe versies van bestaande content, deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van deze nieuwe versies is Construction Media niet meer verplicht de voorgaande versie van die content aan te bieden.
 7. Ook indien dit niet is overeengekomen, is Construction Media gerechtigd nieuwe versies van bestaande content aan wederpartij ter beschikking stellen; zonder tegenprestatie door wederpartij. Drie maanden na het beschikbaar stellen van deze nieuwe versies is Construction Media niet meer verplicht de voorgaande versie van die content aan te bieden.
 8. De overeenkomst voor het gebruiksrecht wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
 9. De duur van de overeenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, telkenmale stilzwijgend verlengd, tenzij Construction Media of wederpartij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 9. Gebruiksrecht e-learning diensten
 1. Onder e-learning diensten wordt verstaan alle digitale kennisdiensten die door Construction Media worden aangeboden middels elektronische media of combinaties daarvan zoals o.a. USB’s, websites en e-learning platforms, die software en/of content bevatten die is geproduceerd door of met behulp van Construction Media en/of haar toeleveranciers.
 2. Construction Media verleent wederpartij slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de door haar geleverde e-learning diensten in te zetten voor persoonlijk gebruik dan wel in zijn eigen organisatie te gebruiken. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de e-learning diensten te gebruiken zoals ze bedoeld zijn.
 3. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 4. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd de e-learning diensten ter beschikking van derden te stellen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 5. Op geen enkele wijze en voor geen enkel doel is wederpartij gerechtigd kopieën van de elearning diensten te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door Construction Media is verleend.
 6. Alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, zal Construction Media bij het beschikbaar komen van nieuwe versies van bestaande e-learning diensten, deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van deze nieuwe versies is Construction Media niet meer verplicht de voorgaande versie van die e-learning diensten aan te bieden.
 7. Ook indien dit niet is overeengekomen, is Construction Media gerechtigd nieuwe versies van bestaande e-learning diensten aan wederpartij ter beschikking stellen; zonder tegenprestatie door wederpartij. Drie maanden na het beschikbaar stellen van deze nieuwe versies is Construction Media niet meer verplicht de voorgaande versie van die e-learning diensten aan te bieden.
 8. De overeenkomst voor het gebruiksrecht wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
 9. De duur van de overeenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, telkenmale stilzwijgend verlengd, tenzij Construction Media of wederpartij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 10. Onderhoud en beheer software
 1. Onder onderhoud wordt verstaan, overeenkomstig de door partijen afgesproken eigenschappen en vastgelegde serviceniveaus:
  1. Preventief onderhoud: Het in stand houden van de software, dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen met name door het periodiek verstrekken van nieuwe versies, releases, en zo vaak als nodig patches, waarborgen dat de software voor de duur van de overeenkomst zal functioneren conform de overeengekomen eigenschappen.
  2. Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van gebreken in de software en documentatie betreffende die software, nadat deze door wederpartij aan Construction Media zijn gemeld.
  3. Support: Het aan wederpartij verlenen van, meestal telefonische, assistentie bij gebreken, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de software.
 2. Onder beheer wordt verstaan, overeenkomstig de door partijen afgesproken eigenschappen en vastgelegde serviceniveaus:
  1. Proactief beheer: Het in stand houden van ondersteunende software, dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen met name door monitoring, bewaken van de beschikbaarheid, het periodiek verstrekken van nieuwe versies, releases en zo vaak als nodig patches van de software, waarborgen dat de ondersteunende software voor de duur van de overeenkomst zal functioneren conform de overeengekomen eigenschappen.
  2. Reactief beheer: Het verhelpen van acute storingen in de beschikbaarheid van de ondersteunende software en herstellen van overige gebreken daarin alsmede in de betreffende documentatie.
  3. Support: Het aan wederpartij verlenen van, meestal telefonische, assistentie bij gebreken, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de ondersteunende software.
 3. Onder gebreken (of storing) wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties van de software. Van een gebrek is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
 4. Wederpartij zal overeenkomstig de klachtenprocedure van Construction Media geconstateerde gebreken in de software gedetailleerd aan Construction Media melden.
 5. Construction Media zal naar beste vermogen de gebreken trachten te herstellen. Construction Media is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen. Construction Media garandeert niet dat de software zonder gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd.
 6. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Construction Media geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.
 7. Tenzij partijen anders overeenkomen, draagt wederpartij zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de software te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
 8. De overeenkomst voor het onderhoud en/of beheer van software wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
 9. De duur van de overeenkomst voor het onderhoud en/of beheer van software wordt, tenzij anders overeengekomen, telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Construction Media of wederpartij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 11. Garantie software
 1. Indien binnen 3 maanden na aflevering van de software blijkt dat deze niet aan de schriftelijk overeengekomen eigenschappen voldoet, zal Construction Media zich inspannen deze eventuele gebreken in de software naar beste vermogen binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. Construction Media garandeert niet dat de software zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken en dat alle fouten en overige gebreken kunnen worden hersteld of ongedaan gemaakt.
 3. De garantie van Construction Media gaat slechts op een derde over indien dat uitdrukkelijk schriftelijk met wederpartij is overeengekomen.
 4. Een beroep op garantie wordt slechts gehonoreerd indien de door Construction Media geleverde software is gebruikt overeenkomstig haar bestemming.
 5. De aanspraak op garantie vervalt indien:
  1. wederpartij ten aanzien van het ontstaan van het defect een verwijt gemaakt kan worden;
  2. het defect is ontstaan door onvoorzien gebruik van de software door wederpartij;
  3. wederpartij veranderingen aan de software heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, anders dan door Construction Media;
  4. wederpartij de software aan een derde heeft overgedragen, hetzij in eigendom, hetzij tot gebruik; een en ander zonder schriftelijke toestemming van Construction Media;
  5. wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Construction Media en/of wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst binnen redelijke termijn niet wordt gewijzigd overeenkomstig het eerste lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval blijft wederpartij gehouden Construction Media te betalen voor dat deel van de overeenkomst dat door Construction Media voor de ontbinding is verricht of geleverd.
 3. Ingeval van ontbinding, faillissement, surseance van betaling, staking van betaling of vereffening van de wederpartij, dan wel in geval wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen, heeft Construction Media het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, haar verplichting(en) voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Construction Media tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan haar toekomende rechten.

Artikel 13. Overmacht
 1. Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 2. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagneming, brand, tekortkoming van (toe) leveranciers en voorts iedere andere omstandigheid, welke Construction Media redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Construction Media geen invloed kan uitoefenen.
 3. Bij overmacht aan de zijde van Construction Media wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering door Construction Media onmogelijk maakt, zonder dat wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
 4. Bij overmacht langer dan 2 maanden is wederpartij gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs van de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de producten dat inmiddels mocht zijn afgeleverd. Voor het overige zijn Construction Media en wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij heeft geen aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding.
 5. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 14. Klachten
 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Construction Media. Klachten over de geleverde producten moeten door wederpartij zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt.
 2. De klacht behelst een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken en/of storingen.
 3. Klachten over een factuur van Construction Media moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk zijn ingediend, onder vermelding van factuurdatum, factuurnummer en eventuele vrachtbriefnummers. Opschorting van enige betalingsverplichtingen is wederpartij daarbij niet toegestaan.
 4. Klachten zijn niet ontvankelijk indien mocht blijken dat door of zijdens wederpartij de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, dan wel sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien sprake is geweest van veranderingen of wijzigingen aan het geleverde die niet door Construction Media zijn verricht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens de aansprakelijkheid van Construction Media krachtens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid kan Construction Media niet aansprakelijk gehouden worden. Construction Media is slechts aansprakelijk voor de schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
 2. De aansprakelijkheid van Construction Media is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat wederpartij volgens de overeenkomst aan Construction Media verschuldigd is/is geweest in het jaar waarop de aansprakelijkheidsstelling ziet. Indien de overeenkomst een looptijd kent van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. Redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Construction Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten ter beperking c.q. herstel van schade, voor zover deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn.
 4. Construction Media is niet aansprakelijk voor enige andere schade, met name gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 5. Indien schade is ontstaan aan derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen Construction Media en wederpartij, is wederpartij gehouden Construction Media en door Construction Media bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette personen volledig ter zake te vrijwaren.
 6. Indien Construction Media door wederpartij uit andere hoofde dan de overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden omschreven.

Artikel 16. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is wederpartij van rechtswege jegens Construction Media in verzuim en is Construction Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
 2. Bij niet tijdige betaling is wederpartij aan Construction Media over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Indien Construction Media zich genoodzaakt ziet om de incasso van de vordering uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van wederpartij.
 4. Betaling door of vanwege wederpartij strekt achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten, de rente en vervolgens, in volgorde van ouderdom, van openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van wederpartij.
 5. Indien wederpartij in verzuim is en/of Construction Media goede gronden heeft te vrezen dat wederpartij niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen jegens Construction Media zal voldoen, is Construction Media zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gerechtigd van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, overeengekomen betalingstermijn – al dan niet betrekking hebbende op andere overeenkomsten met wederpartij- te herroepen als gevolg waarvan openstaande vorderingen onmiddellijk openbaar worden, en is zij gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten met wederpartij op te schorten. /li>
 6. De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel van de desbetreffende verlengingsperiode.
 7. Construction Media is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder jegens wederpartij tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 17. Telecommunicatie
 1. Indien in het kader van gebruik van producten van Construction Media door wederpartij een telecommunicatie provider wordt gebruikt, daarin o.a. ook begrepen internet en mobiele communicatie, is wederpartij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de door hem gebruikte telecommunicatie provider.

Artikel 18. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
 1. Construction Media staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften in acht worden genomen betreffende de verwerking van persoonsgegevens die voor haar gelden in haar rol als verwerker/subverwerker.
 2. Construction Media draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in acht worden genomen, dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en dat de vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Wederpartij zal Construction Media alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 4. Wederpartij vrijwaart Construction Media voor alle aanspraken van derden die jegens Construction Media mochten worden ingesteld wegens een niet aan Construction Media toe te rekenen schending van wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 19. Intellectuele eigendom
 1. Ieder door Construction Media geleverd product wordt - behoudens tegenbewijs - geacht door Construction Media al dan niet tezamen met haar leveranciers zelf te zijn ontwikkeld en/of samengesteld. Aanspraken uit hoofde van intellectuele eigendom op enig door Construction Media of in opdracht van Construction Media samengesteld of ontwikkeld product, dan wel delen daarvan, komen uitsluitend aan Construction Media toe.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op producten, dan wel delen daarvan, die door Construction Media of in opdracht van Construction Media zijn ontwikkeld, blijven te allen tijde eigendom van Construction Media, ongeacht de vraag of er gebruik is gemaakt van enige wettelijke mogelijkheid tot registratie en ongeacht of de ontwikkeling door Construction Media heeft plaatsgevonden in opdracht van wederpartij.
 3. Het is wederpartij niet toegestaan zonder toestemming van Construction Media over te gaan tot registratie van enig door Construction Media geleverd product, of deel daarvan.
 4. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Construction Media is het wederpartij niet toegestaan de door Construction Media geleverde producten in enig opzicht te wijzigen.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde producten, berusten uitsluitend bij Construction Media en/of haar toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de producten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 20. Export
 1. Bij export van producten van Construction Media door wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Wederpartij zal Construction Media vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten tussen Construction Media en wederpartij, aanbiedingen van Construction Media en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover dat niet in strijd is met de wet zullen alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, aanbiedingen en deze voorwaarden worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.